Index

>
XCIII
XCIV
XCV
XCVI
XCVII
David
*1045 v.Chr.
†970 v.Chr.
x
Bathsheba b.A.
*990 v.Chr.
Salomon b.D.
*±990 v.Chr.
†±925 v.Chr.
Roboam (R.)
*955 v.Chr.
†887 v.Chr.
Abia (A.)
*±970
†±911
Asaf
*890 v.Chr.
†843 v.Chr.
5003398115289092059440349184 ♂
Asaf
leeftijd: 46 of 47 jaar
*890 v.Chr.
843 v.Chr.
10006796230578184118880698368 ♂
Abia (Abijah)
leeftijd: ± 59 jaar
*±970
±911
20013592461156368237761396736 ♂
Roboam (Rehoboam)
leeftijd: 67 of 68 jaar
*955 v.Chr.
887 v.Chr.
40027184922312736475522793472 ♂
Salomon ben David
leeftijd: ± 65 jaar
*±990 v.Chr.
±925 v.Chr.
80054369844625472951045586944 ♂
David
leeftijd: 74 of 75 jaar
*1045 v.Chr.
970 v.Chr.
onbekende relatievorm met
Bathsheba bat Ammel
leeftijd:
*990 v.Chr.
80054369844625472951045586945 ♀
Bathsheba bat Ammel
leeftijd:
*990 v.Chr.
onbekende relatievorm met
David
leeftijd: 74 of 75 jaar
*1045 v.Chr.
970 v.Chr.