Index

>
LXXXIX
XC
XCI
XCII
XCIII
Asaf
*890 v.Chr.
†843 v.Chr.
Josafat
*855 v.Chr.
†817 v.Chr.
Joram van Juda
*820 v.Chr.
x
Omri
*880 v.Chr.
Achab
*850 v.Chr.
x
Eth-Baäl
*880 v.Chr.
Izebel
*850 v.Chr.
Atalja
*820 v.Chr.
Uzzia
*795 v.Chr.
†742 v.Chr.
Jotam
*773 v.Chr.
†732 v.Chr.
312712382205568253715021824 ♂
Jotam
leeftijd: 40 of 41 jaar
*773 v.Chr.
732 v.Chr.
625424764411136507430043648 ♂
Uzzia
leeftijd: 52 of 53 jaar
*795 v.Chr.
742 v.Chr.
1250849528822273014860087296 ♂
Joram van Juda
leeftijd:
*820 v.Chr.
onbekende relatievorm met
Atalja
leeftijd:
*820 v.Chr.
2501699057644546029720174592 ♂
Josafat
leeftijd: 37 of 38 jaar
*855 v.Chr.
817 v.Chr.
5003398115289092059440349184 ♂
Asaf
leeftijd: 46 of 47 jaar
*890 v.Chr.
843 v.Chr.
1250849528822273014860087297 ♀
Atalja
leeftijd:
*820 v.Chr.
onbekende relatievorm met
Joram van Juda
leeftijd:
*820 v.Chr.
2501699057644546029720174594 ♂
Achab
leeftijd:
*850 v.Chr.
onbekende relatievorm met
Izebel
leeftijd:
*850 v.Chr.
5003398115289092059440349188 ♂
Omri
leeftijd:
*880 v.Chr.
2501699057644546029720174595 ♀
Izebel
leeftijd:
*850 v.Chr.
onbekende relatievorm met
Achab
leeftijd:
*850 v.Chr.
5003398115289092059440349190 ♂
Eth-Baäl
leeftijd:
*880 v.Chr.